Công trình hoàn thành

  1. Công trình vườn lan rộng 5000m2 của anh Cường – Lương Sơn, Hòa Bình

Toàn bộ lưới che nắng và một số loại vật tư nhà lưới khác cho vườn lan rộng 5000m2 này được cung cấp bởi công ty TNHH Hoàng Dũng Green.

 2. Công trình nhà kính trồng rau sạch của chị Hà – Đà Lạt

Toàn bộ màng phủ nhà kính và các loại vật tư nhà kính khác cho công trình rộng hơn 3000m2 này được cung cấp bởi công ty TNHH Hoàng Dũng Green.

3. Công trình nhà lưới trồng lan của gia đình anh Thành – Đà Lạt.

Toàn bộ hệ thống lưới và một số loại vật tư khác cho công trình này được cung cấp bởi công ty TNHH Hoàng Dũng Green.